ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตภาส นิกรกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2655885
ชื่อ-นามสกุล : นางวิลาวัลย์ เอื้อเฟื้อ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุทธิรัตน์ นามพงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหนึ่งฤทัย จีนกลาง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรกมลชนก บูรณะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :