กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุหัสชา ดาบสันเทียะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 094 459 8543
อีเมล์ : suhutcha@pudsa.ac.th

นางสาวหนึ่งฤทัย จีนกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอัจฉรา บุตโคต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอรทัย ฝ่ายนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายธนชัย แถมกลาง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกรกมล แถบเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2