กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุหัสชา พรหมดวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวหนึ่งฤทัย จีนกลาง
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉรา บุตโคต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอรทัย ฝ่ายนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายธนชัย แถมกลาง
พนักงานราชการ