กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกมลชนก บูรณะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5